Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Een Medezeggenschapsraad (MR) hoort op elke school aanwezig te zijn.

De MR is een orgaan dat volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is ingesteld.

 

De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om zaken die aan de orde zijn, te bespreken.

De MR is samengesteld uit ouderleden en personeelsleden. De directeur van de school adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht.

De schoolleiding vertelt u graag meer over deelname aan de MR. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve als het over personen gaat.